SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ İnspirasyon aktif, ekspirasyon pasif bir olaydır. İstirahat hâlindeki bir kişide inspirasyonu sağlayan kas frenik sinirle innerve olan diafragma kasıdır (ek olarak eksternal interkostal kaslar). Diafragma kasıldığında abdominal içerik aşağı doğru hareket eder. Böylece toraks içinde hacim artar ve basınç azalır. Toraks içi basınç atmosfer basıncının altına düştüğü için hava atmosferden akciğerlere girer. Akciğer dokusu elastik yapısı nedeniyle eski hâline döner ve pasif olarak ekspirasyon gerçekleşir. İnspirasyon merkezi dorsal nöron grubudur. Rampa (yokuş) sinyali üretir. Egzersiz sırasında solunumun hızının ve derinliğinin artması için şu kaslar da inspirasyona yardım ederler: • Eksternal interkostal kaslar • Skalen kas • Sternokleidomastoid kas Zorlu inspirasyonda 3000 cc daha alınır (inspiratuvar yedek hacmi). Ekspirasyon normalde pasif bir olaydır. Egzersiz sırasında ekspirasyona yardımcı olan kaslar: • Rektus abdominis • İnternal oblik kas • Eksternal oblik kas • İnternal interkostal kaslar Zorlu ekspirasyonda 1200 cc verilir (ekspiratuvar yedek hacmi). • Alveolle.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FİZYOLOJİSİ Batinotrop: Uyarılabilme. İnotrop: kasılma. Kronotrop: Kendini uyarma (SA. hız). Dromotrop: İletme (AV). Özelleşmiş uyarı ve ileti sistemi vardır. Pacemaker denen özel hücrelerle kendi kendine uyarı üretilir. Kas hücreleri arasında diskus interkalaris (gap junction vardır) denilen özel bağlantılar vardır. Bunlar uyarının bir hücreden diğer hücreye geçmesini sağlarlar. İskelet kaslarında bulunan triad kalp kasında bulunmaz. Kalp kasında diad bulunur (bir T tübül ve bir adet sarkoplazmik retikulum). İskelet kasında kalsiyumun sarkoplazmik retikuluma giriş çıkışını denetleyen protein ryanodindir. Miyokardda aynı işi yapan protein ise fosfolambandır. Sağ vagus SA’yı, sol vagus AV’yi uyarır. Miyokard kalsiyum kaynağı yönünden de iskelet kasından ayrılır. İskelet kasının kalsiyum ihtiyacı sarkoplazmik retikulumundan karşılanırken miyokardın kalsiyum ihtiyacı hem sarkoplazmik retikulumundan hem de hücre dışı sıvıdan karşılanır. KALPTE UYARI-İLETİ SİSTEMİ • Sinoatrial nod sağ atriyumda yerleşmiştir. • Atrioventriküler nod ileti geçişini geciktirir, bu yolla a.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

KALP – DAMAR HİSTOLOJİSİ KALP DUVARININ TABAKALARI Endokardiyum Subendokardiyum: Uyarı doğuran ve ileten sistem elemanlarını içerir. Miyokardiyum En kalın tabakadır, damarlar ve miyokardiyal hücreleri içerir. Epikardiyum (Viseral Perikardiyum) Koroner damarlar ve sinirleri içerir. KAN DAMARLARI Kalp gibi üç tabakadan oluşur: 1. Tunika intima: Endotel + subendotel (gevşek bağ dokusu) + m. elastika interna. 2. Tunika medya: Dairesel düz kas + elastik lameller (arterde en kalın tabakadır) 3. Tunika adventisya: Gevşek bağ dokusu, vaza vazorum, sinir ve lenfatikler (venlerde en kalın tabakadır) Büyük (elastik) arterler: Elastik arterler olarak da bilinirler (Aort, karotis). Tunika medyaları çok kalındır ve aralarında dairesel düzenlenmiş düz kas hücrelerinin yer aldığı çok sayıda elastik lamel içerir. Tunika adventisya ise ince bir bağ dokusu katından oluşmuştur, bağ dokusu elemanlarını, damarları besleyen vazo vazorumları, lenfatikleri ve sinirleri taşır. Yapısında elastin vardır. Orta çaplı arterler: Müsküler arterler olarak da adlandırılır (mezenterik arterler, renal arter). Tunika medyada düz kas hücrelerinin oluştu.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

AĞRI FİZYOLOJİSİ

14 Ekim 2013

AĞRI FİZYOLOJİSİ A-delta ve C lifleri ile taşınır. A-delta lifleri myelinli olup hızlı ağrıyı iletir. Sinapsa serbestlenen nörotransmitter glutamattır. C lifleri ise myelinsiz olup yavaş ağrıyı iletir. Sinapsa serbestlenen nörotransmitter ise P maddesidir. Dokuda ağrı reseptörlerini uyaran maddelere aljezik madde denmektedir. Bunlar bradikinin, adenozin, P maddesi, laktat, potasyum, serotonin ve histamindir. Prostaglandinler ise mevcut ağrıyı şiddetlendirirler (hiperaljezik). • A-beta lifleri duysal liflerdir. Bu liflerin uyarılması presinaptik inhibisyon (kapı-kontrol teorisi. FTR’nin ilkeleri) yaparak ağrının iletimini bloklar. • Ağrı yollarının (spinotalamik yol) geçtiği periaquaductal gri cevherde serotonin ağrı aşımını bloklar. • Lokal anestezikler A-delta ve C liflerinde Na kanallarını bloklayarak aksiyon potansiyeli ve ağrı oluşumunu engellerler. • Genel anestezikler ve alkol talamus düzeyinde etkili olarak ağrının kortekse ulaşmasını önlerler. 8 views .... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

GÖZ HİSTOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Tunika Fibroza (Korneoskleral Tabaka) Sklera ve korneayı içerir. Tunika Vaskuloza (Uvea) Bölümleri koroid, iris ve korpus siliaredir. Tunika Nervoza (Retina) En içte yer alır. GÖZÜN KIRICI ORTAMLARI • Kornea • Aköz humor • Lens • Vitröz cisimdir (humor vitröz). Gözün akomodasyonsuz kırma gücü +59 dioptridir. Gözde ışığın en çok kırıldığı yer hava ile korneanın ön yüzü arasındadır. Kornea +40 dioptrilik kırma gücüne sahiptir. Merceğin kırma gücü +12 dioptridir. Işığın düştüğü yer foveadır. Akomodasyon Yakındaki nesnelerin net görülebilmesi için lensin şekil değiştirerek kırıcılığını artırması, gözlerin içe bakması (konverjans) ve pupillaların küçülmesi (miyozis) durumuna akomodasyon (uyum triadı) adı verilir. Parasempatik sistem silierleri kasar ve akomodasyon yapar. Mercek asıcı bağlarla asılmıştır ve bunlar merceği gergin tutar. M. ciliaris bu bağların gerginliğini azaltır ve lensin kalınlaşmasına, kırıcılığın artmasına neden olur. M. ciliaris kasılınca lensin kırıcılığı artar, akomodasyon oluşur. Hipermetroplarda daha fazla akomo.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ SİNİR LİFLERİ 1. Miyelinli lifler 2. Miyelinsiz lifler MİYELİNLİ LİFLER Akson perikaryondan (somadan) çıkıp kısa bir süre çıplak seyrettikten sonra nöron tipine ve bölgesine göre farklı kılıflarla sarılır. • Endonöryum: Tek bir sinir lifini çevreler. • Perinöryum: Bir grup lifi çevreler. • Epinöryum: Dıştan tüm siniri çevreler. • Periferik sinir sisteminde miyelin kılıfı yapan hücre Schwann hücresidir. • Santral sinir sisteminde miyelin kılıfı yapan hücre oligodendrosittir. NÖROGLİA HÜCRELERİ Glial hücreler nöronların aksine mitozla çoğabilirler. Nöroglia Hücreleri 1. Astrositler 2. Oligodendroglialar 3. Mikroglialar 4. Ependim hücreleri ASTROSİTLER Glial hücrelerin en büyüğüdür. Astrositler genişlemiş pedikülleri (vasküler son ayakları) ile tüm kan damarlarını çevreler ve kan-beyin bariyerinin yapısına katılırlar. SSS’deki hasardan sonra hasar yerinde astrositler prolifere olurlar ve skar dokusu oluştururlar (gliozis). Astrositler ve oligodendrogliyalar birlikte makroglia olarak adlandırılır. • BOS’ta Mg ve kreatinin kana göre yüksektir. • BOS’ta Na, Cl, HCO.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

ELEKTROFİZYOLOJİ

14 Ekim 2013

ELEKTROFİZYOLOJİ İSTİRAHAT MEMBRAN POTANSİYELİ • Bir hücrenin sitoplazmasına ve hücre dışına elektrodlar koyulup voltmetreye bağlanırsa voltmetre -70 mV gibi negatif bir değer gösterir. Bu değere istirahat membran potansiyeli adı verilir. Bu negatif yükten (-70 mV) sorumlu protein üç sodyumu hücre dışına atarken iki potasyumu hücre içine alan Na-K ATPaz pompasıdır. • Hücre membranı en çok potasyumu sızdırdığı için İMP oluşumunda en önemli iyon potasyumdur. • Hipopotasemide hiperpolarizasyon olduğu için hücre zor uyarılır. • Hiperpotasemide (hiperkalemide) başlangıçta uyarılabilirlik artıyor. Eşik değeri geçerse aksiyon potansiyeli oluşur. Yüksek dozda istirahat membran potansiyeline dönemediğinden zor uyarılır. SİNAPTİK POTANSİYELLER • Tipine bağlı olarak nörotransmitter madde postsinaptik membranda depolarizasyona (eksitasyon) ya da hiperpolarizasyona (inhibisyon) yol açar. • Asetil kolin, substans P ve glutamat eksitatör transmitterlere örnektir. Nöron -70 mV istirahat durumundan -65 mV gibi daha az negatif değerlere gelmesine eksitatör postsinaptik potansiyel (EPSP) denir. EPSP’ler birikerek uy.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

DERİ HİSTOLOJİSİ

14 Ekim 2013

DERİ HİSTOLOJİSİ Epidermis ve dermis denen iki tabakadan oluşur. EPİDERMİS Kör Lazımlığı Göremedi Sütü Boşalttı Stratum Bazale • Mitoz en çok bu tabakadadır. • Hemidesmozomlarla (büllöz pemfigoidde subepidermal bül oluşur) altındaki bazal laminaya (lamina propria’ya) tutunmuştur. Melanositler Melanin (tirozinden sentezlenir) pigmenti sentezleyip uzantıları aracılığıyla keratinositlere aktarırlar. Melanin pigmenti içeren zarla çevrili yapılar melanozom olarak adlandırılırlar. Merkel Hücreleri El ayası ve ayak tabanındaki duysal mekanoreseptörlerdir. Stratum Spinosum Desmozomların (pemfigus vulgaris ve foliacus’ta intraepidermal bül bulunur) yoğun olduğu tabakadır. Bütün mitozlar stratum bazale ve spinozumun birlikte oluşturduğu Malpighi tabakasında gerçekleşir. Langerhans Hücreleri • Stratum spinosum tabakasında bulunur. Bunlar kemik iliğinden türeyen hücrelerdir, antijenleri T lenfositlerine tanıtırlar. Derinin immünolojik reaksiyonlarında önemli bir role sahiptirler. İçlerinde Birbeck granülleri denilen raket biçiminde inklüzyon cisimleri bulunur. • Antijen sunarlar. Fagositoz yapmazlar. Stratum Gran.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

DOKU HİSTOLOJİSİ

14 Ekim 2013

DOKU HİSTOLOJİSİ DOKU TİPLERİ 1. Epitel dokusu 2. Bağ ve destek dokusu 3. Yağ dokusu 4. Kas dokusu 5. Sinir dokusu EPİTEL DOKUSU • İyileşmede en çok bulunan kollajen tip 1 kollajendir, granülasyon dokusunda ilk beliren kollajen tip 3 kollajendir. • Epitel hücrelerinin serbest yüzeyine apikal yüz, bağ dokusuna bakan yüzeyine bazal yüz, komşu hücrelere bakan yüzüne lateral yüz denir. • Bazal laminada tip IV kollajen, laminin (glikoprotein), heparan sülfat (proteoglikan) bulunur. HÜCRE BAĞLANTILARI 1. Zonula okludens (sıkı bağlantı) 2. Zonula adherens (kadherin) 3. Desmozom (macula adherens) 4. Gap junction (neksus) Hücreyi bazal laminaya hemidesmozom (integrin) bağlar. ZONULA OKLUDENS (SIKI BAĞLANTI, TIGHT JUNCTION) Sıkı bağlantının esas fonksiyonu epitel hücreleri arasından her iki yöne doğru madde geçişini engellemektir. Mesanede, enterositlerde, kan-beyin bariyerinde, kan timus bariyerinde, kan-testis bariyerinde bulunur. ZONULA ADHERENS Kadherin molekülü ile bağlantılar oluşturulur. DESMOZOM (MAKULA ADHERENS) Hücre yüzeyinde disk şeklinde bir yapıdır. Komşu hücrenin yüzeyindeki buna özdeş bir yapı ile bağlantı ku.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

HÜCRE HİSTOLOJİSİ

14 Ekim 2013

HÜCRE HİSTOLOJİSİ PROKARYOTİK HÜCRE Bakteri prokaryotik hücredir. ÖKARYOTİK HÜCRE Ökaryot hücrelerde hücre duvarı yoktur. ÇEKİRDEK (NUKLEUS) İçinde çekirdekçik (nukleolus) vardır. Çekirdek Zarı Dışta olanı endoplazmik retikulum ile devamlıdır. Çekirdekçik (Nukleolus) • Ribozom sentezi yapılır. • Çekirdekçik başlıca ribozomal RNA ve proteinden zengindir. SİTOPLAZMA ORGANELLER Zarla Çevrili Olmayan Organeller • Ribozom • Mikrotübül • Sentriyol • Mikrofilaman • Çekirdekçik Ri-Mik-Se-Mik SİTOPLAZMA İNKLÜZYONLARI Çeşitli maddelerin hücre içindeki depolarıdır: • Glikojen ve yağ damlacıkları • Endojen pigmentler (hemoglobin, hemosiderin, bilirubin, melanin, lipofuksin) Lipofuksin yaşlanmış membranların kahverengi pigment hâlinde birikmesidir. Özellikle kalp hücresi ve nöronda görülürler. Kalpte birikmesiyle brown (kahverengi) atrofi oluşur. HÜCRE ZARI (PLAZMA MEMBRANI) • Hücreyi sınırlandıran, sıvı-mozaik modelinde bir yapıdır. Kolesterol (esterleşmemiş kolesterol) içeriği arttıkça membranın akıcılığı azalmaktadır (stabilleşir). • Hücre membranının biyokimyasal markerı Na-K A.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..